Prihlásenie investoraBlogChcem registrovať projekt

19 Február 2019
Prečo je náročné oceniť startup?

Valuácia startupov je zásadnou, aj keď zďaleka nie jedinou otázkou, na ktorej sa musí podnikateľ a investor zhodnúť pred tým, než svoje partnerstvo spečatia podpisom zmluvy. Na túto tému prirodzene existujú rozdielne pohľady a dnes si vysvetlíme prečo.

Dôvody, pre ktoré môže byť náročné dospieť k obojstranne akceptovateľnému názoru na hodnotu startupu zo strany investorov a podnikateľov, sme zosumarizovali nasledovne:

1. Objektívne faktory

V prípade startupov, ktoré financujú anjeli, ide často o spoločnosti, ktoré sú na samom začiatku svojej činnosti, čo znamená, že nemajú pravidelný cash-flow a je veľmi náročné, ak nie nemožné stanoviť ich hodnotu tradičnými metódami (napr. metódou discontovaného cash flow). Ide o spoločnosti, ktoré nezriedka charakterizujú tieto znaky: 

 • Produkt sa ešte len vyvíja.
 • Spoločnosť zväčša nemá finančnú históriu.
 • Tržby sú buď nízke alebo žiadne (možno je deklarovaný záujem prvých zákazníkov).
 • Zakladatelia nemajú skúsenosti s predajom a s implementáciou produktu u zákazníka. (predaj často nabieha  pomalšie ako boli pôvodné očakávania).
 • Úvodný vklad zakladateľov sa už minul, resp. je spoločnosť zadĺžená nad rámec úvodného vkladu.
 • V startupe môžu byť skryté dlhy (neuvedené v účtovníctve).
 • Ďalšia investícia je absolútne nevyhnutná pre samotné prežitie projektu

Iste uznáte, že investovať do takejto spoločnosti vyžaduje značnú dávku odvahy, intuície aj expertízy. Niektorí investori ako je napríklad Mike Volker, zakladateľ Vancouver Angel Technology Network, veria, že hodnota pre-money valuácie  takýchto firiem (hodnota firmy pred investíciou) je rovná nule, pretože bez peňazí takáto firma jednoducho neprežije. Rovnako tak je rovná nule, ak vo firme nie je žiadne duševné vlastníctvo alebo profesionálny tím. Mike verí, že hodnota vznikne až potom, čo do startupu prídu peniaze a dosiahnu sa stanovené ciele. Podľa neho je férovejšie zamyslieť sa nad budúcou hodnotou takejto firmy a následne diskutovať o tom, akým dielom jednotlivé strany prispeli k vytvoreniu tejto hodnoty.

Valuačný prístup napr. u venture kapitálového investora Credo Ventures je taký, že ak startup vyhodnotí ako potenciálne zaujímavý (vysoká škálovateľnosť, veľký trh, výborný tím, zaujímavý produkt), firme poskytne financie na najbližších 12 až 18 mesiacov s tým, že to je obdobie, do ktorého je potrebné firmu pripraviť na ďalšie investičné kolo, v ktorom sa bude raisovať dodatočný kapitál. Toto číslo Credo Ventures vynásobí 5, čím dospeje k valuácii 100% firmy. Dôvod tohto jednoduchého prístupu tkvie v tom, že podľa Credo Ventures je problémom akýchkoľvek valuačných modelov v tejto fáze fakt, že predpovedajú úplne nejasnú budúcnosť. 

2. Podnikatelia a investori majú pri valuácii rozdielne záujmy

Podnikatelia Investori
 • majú záujem na čo najvyššej valuácii;
 • nepripúšťajú si, že na 80% zlyhajú;
 • predávajú svoju víziu;
 • pri valuácii často nezohľadňujú riedenie podielu;
 • aktuálnu valuáciu považujú za najdôležitejší parameter, nerozumejú ostatným zmluvným podmienkam v term sheete

 

 

 • chcú vstúpiť do spoločnosti pri čo najnižšej valuácii;
 • dopredu odhadujú, že veľké % ich vlastných portfóliových investícií zlyhá;
 • platia za súčasnú hodnotu podielu, za budúcu budú chcieť startup predávať;
 • vedia, aký vplyv má riedenie podielu ostatnými investormi na ich budúcu hodnotu podielu;
 • veľmi dobre sa orientujú v zmluvných podmienkach.

 

Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať logické, že v záujme podnikateľa je dosiahnuť čím vyššiu valuáciu, skúsení investori upozorňujú, že ak si startup na začiatku nastaví svoju valuáciu príliš vysoko, v ďalších investičných kolách sám sebe znemožní prilákať ďalších investorov. Je to dané tým, že väčšina investorov v ďalších investičných kolách neakceptuje downsize investíciu (investície pri nižšej valuácii, ako bola v čase ich vstupu do spoločnosti), resp. požadujú kompenzáciu za riedenie svojho podielu novým investorom (pri nižšej valuácii) na úkor pôvodných zakladateľov. 

Skúsení investori dopredu odhadujú, že veľké množstvo ich investícií zlyhá, pričom toto riziko taktiež zakomponujú do svojich valuácií. Podnikatelia si toto riziko nepripúšťajú, čo je na jednej strane dobre, na strane druhej však aj v dôsledku toho majú pri valuácii nereálne očakávania.

Ďalšou chybou je, ak sa valuácia, resp. cena za obchodný podiel posudzuje izolovane od ďalších podmienok v investičnej dokumentácii. Skúsenejší podnikatelia a investori vedia, že existuje rad rôznych podmienok, ktorých existencia môže mať oveľa väčší finančný vplyv na deľbu zisku investorov a podnikateľov pri exite spoločnosti, ako samotná valuácia (budeme sa im venovať v ďalších príspevkoch).  

Kritické faktory pri valuácii startupov z pohľadu racionálneho investora

Vo finále ide o diskusiu, pri ktorej je potrebné nájsť balans. Skúsení investori vedia, že ak budú pri vyjednávaniach príliš agresívni, môžu o investičnú príležitosť prísť, resp. zainvestujú, ale z dlhodobého hľadiska zakladateľom zoberú motiváciu pracovať na projekte. Preto je dôležité ak sa rokovania vedú tým spôsobom, že zakladateľom zostane dostatočne veľký podiel v spoločnosti (aj s ohľadom na ďalšie kolá financovania). Investor taktiež musí vedieť správne odhadnúť potrebný objem investícií potrebných na to, aby startup dosiahol svoje ciele (kedy a pri akej valuácii budú potrebné ďalšie zdroje, ktoré zriedia jeho podiel) ale najdôležitejšie zo všetkého je odhadnúť rastový potenciál podnikania, od ktorého sa odvíja budúca hodnota exitu.