Prihlásenie investoraBlogChcem registrovať projekt

27 November 2018
Význam due diligence pri investovaní do startupov

Ak sa pridržiavame hypotézy, že anjel investuje do odvetví, ktorým rozumie, potom je due diligence v skorých štádiách podnikania startupov najmä o preverovaní pravdivosti vyhlásení zakladateľov v podkladových dokumentoch.

Pojem due diligence mnohým znie až príliš seriózne a formálne. Tento pojem sa začal používať v pätnástom storočí a znamenal konanie “s náležitou starostlivosťou”. Špecializovaným odborným podnikateľským pojmom začal byť až v roku 1930, keď vláda USA vydala legislatívu, v rámci ktorej stanovovala požiadavky na rozsah informácií pri predaji akcií spoločností investorom. V súčasnosti sa pojem due diligence používa ako všeobecný termín pre vyjadrenie procesu overovania poskytnutých informácií.

Na rozsah a trvanie procesu due diligence vplýva v prvom rade množstvo informácií, ktoré je potrebné overiť a skontrolovať. Je prirodzené, že rozsah due diligence napríklad pri fúzii medzinárodných korporácií je enormný a môže trvať aj niekoľko mesiacov. Naopak, ak ide o due diligence začínajúcich spoločností a startupov, due diligence nebýva prehnane rozsiahle. Pre zodpovedného investora bude samozrejme nevyhnutné, ale v trvaní transakcie by nemalo predstavovať významnejšie časové zdržanie.

Prečo je due diligence dôležité aj v prípade začínajúcich spoločností?

Inštitucionálni investori zvyknú investovať do spoločností, ktoré sú už etablované na trhu a nachádzajú sa v expanznej fáze podnikania. Takéto spoločnosti disponujú množstvom dát a informácií, ktoré je treba analyzovať a verifikovať. Investičné fondy môžu aj vďaka analýze informácií robiť kvalifikovanejšie rozhodnutia. Platí jednoduchá rovnica, že čím je spoločnosť v zrelšej fáze, tým viac dát existuje na analýzu, čo síce na jednej strane zvyšuje komplexnosť due diligence, no na strane druhej zároveň znižuje riziko chybných investičných rozhodnutí. Investori začínajúcich spoločností a startupov zvyčajne takýto luxus dát nemajú a due diligence je striedmejšie, čo však neznamená, že je zbytočné či nepotrebné.

Štúdia Roberta Wiltbanka z Willametskej univerzity pod názvom “Returns to Angel Investors in groups” poukázala na príčinnú súvislosť dĺžky due diligence a výšky dosiahnutých výnosov. Kým pri investíciách, kde previerka trvala menej ako 20 hodín, bol dosiahnutý priemerný výnos len vo výške 1,1 násobku pôvodnej investície, pri investíciách s previerkou trvajúcou dlhšie ako 20 hodín investori dosiahli výnos až vo výške 5,9 násobku pôvodnej investície. (Graf sme použili ako ilustračný obrázok v článku.)

Niektorí investori, ktorí s investovaním len začínajú, majú z due diligence startupov obavy, pretože si myslia, že ide o komplikovaný proces. Nie je to však celkom tak, pretože množstvo informácií, ktoré treba preveriť, je limitované a do istej miery súvisí aj s faktom, ako investori samotní poznajú trh, na ktorom startup pôsobí. Štúdia R. Wiltbanka jasne hovorí o tom, že ak investor dobre pozná sektor podnikania, v ktorom startup pôsobí, dosiahne lepší výnos. Ak sa pridržiavame hypotézy, že anjel investuje do odvetví, ktorým rozumie, potom je due diligence v skorých štádiách podnikania startupov najmä o preverovaní pravdivosti vyhlásení zakladateľov v podkladových dokumentoch.

V tejto súvislosti je dôležité pripomenúť si dôvody, prečo angel investori investujú do začínajúcich spoločností:

  • chcú využiť svoju expertízu a skúsenosti v prospech spoločnosti, do ktorej investujú,
  • majú záujem investovať pri miere rizika, ktorú dokážu odhadnúť,
  • a v neposlednom rade na investícii zarobiť slušný výnos.

Investovanie do skorších štádií podnikania so sebou prirodzene prináša vyššiu mieru rizika a due diligence je jediným nástrojom investora, ako toto riziko objektívnejšie odhadnúť.

Odporúčaný rozsah due diligence

Previerka by mala obsahovať minimálne nasledovné okruhy informácií:

  • Tím zakladateľov a manažment - o investovaní do startupov sa často hovorí ako o investovaní do ľudí a to z toho dôvodu, že v týchto prípadoch je schopnosť exekúcie podnikateľského plánu dôležitejšie ako čokoľvek iné.
  • Idea/Koncept podnikania - veríte v zmysluplnosť a opodstatnenosť samotného nápadu?
  • Trh - nemožno zabudnúť na analýzu informácií o dopyte, trendoch, veľkosti trhu, konkurencie na cieľovom trhu a podobne. Je dôležité vedieť odhadnúť dosiahnuteľné objemy predaja, cenotvorbu a overiť vyhlásenia podnikateľov aj v tejto časti.
  • Technológia/produkt - je nevyhnutné overiť či je produkt skutočne tak výhodným riešením zákazníckej potreby, ako sa prezentuje.
  • Financie a dane - táto časť previerky minimalizuje prípadných “kostlivcov”, ktorí môžu spočívať v prípadných záväzkoch spoločnosti nadobudnutých od doby vzniku spoločnosti. Finančné due diligence zabezpečí, že investor si je vedomý, v akej finančnej kondícii sa firma nachádza a akými aktívami a pasívami disponuje.
  • Právne záležitosti - ak ide o existujúcu spoločnosť, odporúča sa skontrolovať zakladateľské dokumenty a vôbec celú korporátnu agendu spoločnosti vrátane kompletnej zmluvnej dokumentácie.