Prihlásenie investoraBlogChcem registrovať projekt

10 August 2018
Poznáte typické vývojové fázy startupov?

Ak hľadáte investorov pre váš projekt, je užitočné vedieť, že reálnu šancu uspieť majú len tie projekty, ktoré sú ďalej než v rovine nápadu. V dnešnom článku si predstavíme typické vývojové fázy digitálnych startupov.

Pomerne častým dôvodom, pre ktorý významná časť žiadostí podnikateľov neprejde ani našou prvotnou selekciou, je fakt, že sú nám prezentované projekty vo veľmi skorom štádiu. Tieto projekty nemusia byť a priori zlé či investorsky neatraktívne, avšak zakladatelia by mali pochopiť, že ich nápady sú pre investorov bezcenné ak súčasne zakladatelia nepreukážu aj svoju schopnosť ich realizovať. A to sa nedá inak ako aktuálne dosiahnutým pokrokom ich projektov. Ak pokrok v projektoch rozdelíme do krokov, dostaneme sa k vývojovým fázam/štádiám startupu. Na internete je pomerne množstvo informácií k tejto téme, my si pomôžeme informáciami zo stránky Startupcommons.org, ktorá spracovala vývojové štádiá na príklade digitálneho startupu. Aké teda sú?

1. fáza = Nápad

Ide o fázu objavovania takého nápadu, ktorý má potenciál pre vznik škálovateľného produktu alebo služby pre dostatočne veľký trh. V tejto fáze zvyčajne zakladateľ nepotrebuje žiadne významné zdroje či už finančné alebo personálne. Gro energie v tejto fáze má smerovať do zberu informácií o trhu a zákazníkoch. Výstupom fázy môže byť napríklad biznismodel canvas, ktorý zhrnie všetky dôležité aspekty podnikania do jedného celku avšak najdôležitejšie v tejto fáze je vedieť, kto a prečo bude vašim platiacim zákazníkom.

2. fáza = Kreovanie konceptu podnikania

Ak ste dostatočne presvedčení o potenciáli vašej myšlienky, ďalším krokom je pohľadať kľúčových ľudí (spoluzakladateľov). Vedecké výskumy hovoria o tom, že tím zložený z 2-3 zakladateľov má oveľa vyššiu šancu uspieť v podnikaní ako jeden zakladateľ. Napokon je to aj logické, keďže jeden človek len ťažko obsiahne technickú a obchodnú stránku podnikania súčasne. Rovnako tak investori budú starostlivo posudzovať kompetenciu tímu a absencia napríklad technicky zdatného spoluzakladateľa je v ich očiach veľkým mínusom.

V tejto fáze by ste mali svoju energiu venovať do prípravy biznisplánu, ktorý bude obsahovať odhady základných finančných parametrov a mílnikov rozvoja v najbližších 2-3 rokoch.

3. fáza = Rozhodnutie o záväzku podnikať

Túto fázu môže formálne odštartovať oficiálny vznik spoločnosti, z obsahového hľadiska ide najmä o začiatok vývoja MVP (Minimum viable product), teda akéhosi základného prototypu produktu. Je to jedno z najdôležitejších štádií rozvoja podnikania, pretože doterajšie úsilie sa zhmotňuje v produkt, ktorý možno zákazníkom predstaviť na trhu, získať spätnú väzbu a ďalej ho zdokonaľovať. V tejto fáze sa taktiež určujú roly kľúčových členov tímu na najbližšie 2-3 roky. Treba si uvedomiť, že tím je stále pomerne malý, jeho členovia musia byť schopní vykonávať široké spektrum úloh a využiť disponibilné zdroje na maximum. Z hľadiska získavania zdrojov ide o fázu, kedy je vhodné začať oslovovať prvých angel investorov.

4. fáza = Validácia, potvrdenie conceptu

Fáza validácie nazývaná aj ako fáza potvrdenia konceptu (z angl. proof of concept) je etapou života startupu, ktorá je charakteristická veľkou neistotou pochádzajúcou tak z vnútorného ako aj vonkajšieho prostredia. V tejto fáze sa zakladatelia snažia priniesť maximálnu hodnotu pre všetky zainteresované strany - počnúc zákazníkmi, cez zamestnancov až po súčasných či potenciálnych podnikateľských anjelov a iných investorov. Tím sa zameriava najmä na to, aby sa čo najpresnejšie trafil do preferencií zákazníkov („produkt – market fit“), aby následne bolo možné podnikanie škálovať.

Na jednej strane podnikateľ musí robiť všetko preto, aby zvolil správnu stratégiu rozvoja produktu a značky, ktorá priláka potenciálnu investíciu v investičnom kole A alebo B a na strane môžu existovať požiadavky a tlak na to, aby spoločnosť vykázala prvý zisk. Táto na pohľad logická požiadavka môže byť v rozpore s rastovou stratégiou.

5. fáza = Škálovanie

Táto etapa v živote startupu prichádza zvyčajne po väčšej investícii (napr. po investičnom kole “A”), keď hlavným cieľom je snaha o zintenzívnenie rastu. Značný čas a energia sa venuje najímaniu nových ľudí, marketingu produktu a budovaniu pozitívneho PR.

6. fáza = Rast

Akonáhle podnik dosiahne kritickú masu zákazníkov, prichádza rastová fáza, v ktorej sa podnikateľ môže rozhodnúť diverzifikovať svoje podnikanie prostredníctvom akvizície menších spoločností alebo sa môže pokúsiť o vstup na nové trhy. Trvanie tejto fázy nie je časovo ohraničené.
 

Zdroj schémy: startupcommons.org