Prihlásenie investoraBlogChcem registrovať projekt

31 Júl 2018
Čo je to rizikový kapitál a pre koho je určený?

Skôr než sa podnikateľ pustí do oslovovania investorov, mal by mať jasno v tom, čo je to rizikový kapitál a aké sú jeho hlavné charakteristiky.

Pri objasnení pojmu rizikový kapitál sa skúsme odraziť od jeho definície. Tá hovorí nasledovné: „Rizikový kapitál predstavuje financovanie podnikov formou navýšenia ich vlastného kapitálu. Nejde však len o jednorazové poskytnutie financií, ale o dlhoročný proces spolužitia podnikateľského subjektu s investorom, ktorý všestranne napomáha rozvoju podniku a pravidelne monitoruje aktuálnu situáciu v podniku. Na rozdiel od úveru sa investor stáva spoluvlastníkom s právom veta v dôležitých rozhodnutiach.“

Ak si definíciu rozložíme na drobné, identifikujeme určité znaky rizikového kapitálu:

 1. Ide o vklad prostriedkov do vlastného imania spoločnosti - tento sa väčšinou do spoločností vkladá ako príplatok mimo základný kapitál, ale môže ísť napríklad aj o podriadený dlh. Najpodstatnejším faktom však zostáva, že investícia má slúžiť na to, aby sa podnikanie ďalej budovalo a rozvíjalo. Mylnou predstavou podnikateľov je ak chcú získať investora do spoločnosti len preto, že sa chcú z podnikania "vyplatiť".
 2. Investor sa stáva spoluvlastníkom spoločnosti, pričom väčšinou získava minoritný majetkový podiel. Mnohí podnikatelia si myslia, že je štandardom ponúknuť investorovi „úrok“, resp. podiel zo zisku, pričom za investované peniaze nemajú čím ručiť. Od investora zjednodušene očakávajú, že bude znášať podnikateľské riziko bez toho, že by v spoločnosti vlastnil nejaký majetkový podiel, čo je samozrejme taktiež utópia.
 3. Investor sa aktívne zaujíma a participuje na riadení spoločnosti. Nie je však tým rozhodujúcim lídrom, ktorý spoločnosť ťahá dopredu a buduje! Niektorí podnikatelia majú o investoroch naivnú predstavu, že oni budú tí, ktorí ich posunú na vyššiu úroveň, lebo im ukážu smer, ako majú rásť a rozvíjať ich podnikanie. Vedzte, že investori investujú najmä do tímov, ktoré vedia, ako majú dosiahnuť ciele vo svojich biznisplánoch. Ak investor nenájde vo firme kompetentný a zdatný tím, so 100% pravdepodobnosťou investovať nebude.
 4. V závislosti na type rizikového kapitálu ide obvykle o investície do mladých, rýchlo rastúcich spoločností. Spoločnosti poskytujúce rizikový (rozvojový) kapitál sa odlišujú kritériami, ktoré sa týkajú veľkosti a doby trvania investície, odvetvového zamerania, ale predovšetkým zameraním sa na určitú fázu rozvoja spoločnosti (investičné štádium podniku) podľa vývoja životnej krivky podniku. Použitie rizikového kapitálu je ale vždy spojené s podmienkou vyššieho rastu firmy (výrazne vyššieho ako odvetvie, ako celý región alebo ako priemerný rast ekonomiky krajiny). Požadovaná miera výnosu je zvyčajne niekoľko desiatok percent.  
Rizikové (rozvojové) investovanie ako proces prebieha v niekoľkých etapách, ktoré sú nadviazané na životný cyklus firiem. V rôznych obdobiach sa kapitál používa na rôzne účely. Investori sa medzi sebou odlišujú nielen veľkosťou a odvetvovou orientáciou, ale predovšetkým zameraním na určitú fázu rozvoja firiem. Pokiaľ ide o anjelských investorov, títo sa sústreďujú na prvé tri najrizikovejšie životné fázy (seed, start-up, early stage expansion capital).

Pre úplnosť uvádzame charakteristiku niekoľkých investičných štádií podniku:

 • Seed (predštartovné, počiatočné financovanie) – dokončenie výskumu, vývoja a overenia počiatočného konceptu či plánu skôr ako podnik dosiahne štartovaciu fázu;
 • Start-up (štartovacie financovanie) – financovanie poskytované na vývoj a dopracovanie výroby výrobku alebo služby a na počiatočný marketing. Podnik môže byť vo fáze zakladania alebo už je založený, ale ešte nepredáva svoje výrobky/služby pravidelne na komerčnom základe;
 • Financovanie začiatočného rozvoja (early stage expansion capital) – je to väčšinou firma fungujúca menej ako tri roky, ktorá dosiaľ nedosahovala zisk a potrebuje ďalší kapitál, aby mohla podnikať.
 • Rozvojové financovanie (expansion capital) – používa sa hlavne na zvýšenie základného pracovného kapitálu firiem, uvedenie ďalšieho výrobku či služby na trh, geografickú expanziu na nové trhy a podobne. V Európe je to najčastejšie zameranie rizikového kapitálu venture kapitálových fondov.
 • Financovanie akvizícií (acquisition capital) – predstavuje aktivitu spočívajúcu v skupovaní firiem, preberaní vlastníckych podielov pasívnych akcionárov a podobne. K tomuto typu investícií patria transakcie typu manažment buy-out a manažment buy-in.
 • Prefinancovanie dlhov (debt replacement) – keď nastane situácia, keď sa nádejné firmy dostanú do krátkodobej straty a zapríčinia nedostatok v cash-flowe, rizikový investor zaplatí časť dlhov a získa v podniku majetkový podiel;
 • Záchranný kapitál (rescue capital) – je špeciálnym typom venture kapitálovej investície. Manažment stratovej firmy je podporený investorom vo svojej snahe o záchranu firmy.