Prihlásenie investoraBlogChcem registrovať projekt

25 Október 2018
Aký je rozdiel medzi angel investorom a venture kapitálovým investorom?

Mnoho podnikateľov pri téme financovania startupov a rastúcich firiem nerozlišuje medzi kapitálom od anjela a venture kapitálového investora. Nepochopenie tejto problematiky môže viesť k zbytočným sklamaniam, preto sa v dnešnom príspevku zameriame na základné rozdiely medzi týmito typmi investorov.

Aj keď by sa mohlo zdať, že medzi equity investíciou od podnikateľského anjela a venture kapitálového fondu nebudú veľké rozdiely, opak je pravdou. Poďme sa teda pozrieť na to, ktoré to sú.

1. Pôvod investorských financií

Kým podnikateľský anjel investuje vždy svoje vlastné peniaze, venture kapitálový investor je spoločnosť, ktorá sa zodpovedá svojim akcionárom, ktorí do nej vložili financie. Tieto financie zväčša manažuje nezávislý manažér v zmysle odsúhlasenej investičnej stratégie. Skutočnosť, že manažér fondu neriadi svoje vlastné peniaze, ale riadi sa odsúhlasenými pravidlami, má veľký vplyv na spôsob rozhodovania, flexibilitu a ďalšie skutočnosti, ktoré naznačíme v ďalších bodoch.

2. Postoj k riziku

V teórii sa píše, že podnikateľskí anjeli by mali mať odvahu podstupovať najväčšie riziko, prax však ukazuje, že realita je trošku komplikovanejšia. Ochota podstupovať riziko je pri anjelských investoroch vysoko individuálna záležitosť, niektorí anjelskí investori sú možno opatrnejší ako banky, iní naopak neváhajú “risknúť” investície aj do rizikovejších projektov len na základe svojej intuície. Pokiaľ ide o inštitucionálnych investorov (venture kapitálové fondy), tu postoj k riziku závisí nielen od stanovenej investičnej stratégie, ale aj od pôvodu zdrojov, ako sme už naznačili v prvom bode. Niekedy venture kapitálové fondy, v ktorých sú investované verejné zdroje, môžu mať tendenciu investovať aj do projektov, do ktorých by privátny sektor neinvestoval.

3. Spôsob rozhodovania

Keďže podnikateľský anjel rozhoduje sám za seba, je logické, že rozhodnutia ohľadom investícií môžu byť veľmi spontánne a rýchle. Platí to tak pri investovaní ako aj pri rozhodovaní o divestíciách (predaji obchodných podielov). Aj keď aj podnikateľskí anjeli chcú na investíciách zarobiť podobne ako venture kapitáloví investori, môžu sa rozhodnúť investovať aj z iných ako finančných dôvodov (napríklad v snahe podporiť a pomôcť vybudovať perspektívnu firmu, zažiť “garážové” dobrodružstvo a podobne). Venture kapitáloví investori sa naopak rozhodujú veľmi systematicky, ideálne na základe dát a vopred stanovenej investičnej stratégie, ktorá hovorí o tom, do akých firiem, v akom štádiu, z akého sektora, v akom regióne, v akých objemoch a na ako dlho budú investovať.

4. Požiadavky na due diligence

Požiadavky na due diligence objektívne sa môžu líšiť nielen v závislosti od toho, ako dlho spoločnosť funguje a o aký typ projektu a v akom štádiu ide, ale aj od typu investora. Anjelskí investori sa väčšinou snažia jednať rýchlo a majú nižšie nároky na proces due diligence ako inštitucionálni investori. Nie je to však pravidlo, rozsah due diligence skôr závisí od vývojového štádia, v ktorom sa spoločnosť nachádza.

5. Štádium, v ktorom do firiem investujú

Platí, že anjeli investujú do ranných štádií podnikania. Aj keď presne nemožno označiť vývojovú fázu, kedy anjeli investujú, podnikateľom sa odporúča, aby pri oslovovaní anjelských investorov boli schopní odprezentovať prototyp produktu (minimum viable product), ktorým demoštrujú svoje schopnosti doviesť projekt do realizačnej fázy. Venture kapitálové fondy zväčša investujú v neskorších štádiách, keď sa produkt nachádza v štádiu “product market fit” a je potrebné nainvestovať financie do marketingu. Pravda, existujú aj tzv. “seed” fondy, t.j. fondy zárodkového kapitálu, ktoré investujú v skorých štádiách podnikania. Inštitucionálni investori majú vývojové štádium firiem, do ktorých chcú investovať, vždy vymedzené svojou investičnou stratégiou.

6. Nároky na rastový potenciál firiem, do ktorých investujú

Z praxe môžeme povedať, že anjelskí investori môžu investovať aj do spoločností, ktoré pôsobia na okrajovom (niche) trhu, resp. do spoločností, ktoré nemusia mať “raketový” rastový potenciál. Samozrejme, veľa závisí aj od typu projektu a požiadaviek na celkovú kapitálovú náročnosť. Ak je od začiatku zrejmé, že rast spoločnosti si vyžiada značné investície, bolo by od anjelského investora netaktické investovať do firiem, ktoré s určitosťou budú potrebovať ďalší kapitál, ale s veľkou pravdepodobnosťou nemajú šancu osloviť väčších investorov. Venture kapitáloví investori vždy musia zvažovať, pri akej valuácii do spoločnosti investujú, kedy bude potrebný ďalší kapitál a aký priestor na rast a zhodnotenie svojej investície bude mať investor prichádzajúci po nich. Ak táto základná matematika nefunguje, lebo spoločnosť pôsobí na malom trhu, venture kapitálový investor investovať nebude.

7. Výška investícií

Podnikateľskí anjeli podľa EBAN v priemere investujú 25 000 Eur, pri venture kapitálových fondoch sa investície začínajú na stovkách tisíc Eur. Ak podnikateľskí investori investujú vyššiu čiastku do projektu, je to vždy dôsledkom združenej/syndikovanej investície.

8. Angažovanosť vo firme

O podnikateľských anjeloch sa hovorí, že prinášajú “smart money”, t.j. že do firmám okrem financií pomáhajú aj svojimi skúsenosťami a kontaktmi. Realita však môže byť aj taká, že podnikateľský anjel zostane pasívnym investorom a podnikateľovi pomáha rozvíjať biznis len v minimálnej miere. V záujme vyvarovania sa sklamaniam odporúčame vyjasniť si vzájomné očakávania od investície ešte v procese rokovaniach o investícii. V prípade investície od inštitucionálnych investorov sa takisto môžu podnikatelia stretnúť s investormi, ktorí prinášajú rôznu mieru pridanej hodnoty.

9. Dĺžka angažovanosti - požiadavky na exit

Veľkou výhodou podnikateľských anjelov je skutočnosť, že ak sa podnikaniu bude dariť, môžu sa uspokojiť s dividendovou politikou ako formou výnosu svojej investície bez potreby predávať svoj podiel ďalším investorom. Naproti tomu venture kapitálové fondy majú striktne definovaný investičný horizont a je teda len otázkou času, kedy sa svoj obchodný podiel budú snažiť odpredať.