Prihlásenie investoraBlogChcem registrovať projekt

10 Marec 2018
Aké sú špecifiká anjelského investovania?

Pod anjelským investovaním rozumieme poskytovanie menšieho objemu kapitálu väčšinou začínajúcim spoločnostiam jedným alebo viacerými investormi. Títo investori na investovanie využívajú výhradne vlastný kapitál a okrem kapitálu do startupu prinášajú aj know-how a kontakty.
V nasledujúcom texte sa zameriame na objasnenie špecifík anjelského investovania z investorského pohľadu. Priblížime si, v čom spočívajú najväčšie výzvy ak sa rozhodnete diverzifikovať svoje investičné portfólio aj do tejto triedy aktív.

1. Anjelské investovanie je spojené s vysokým rizikom a nie je vhodné pre každého investora

Každý investor, ktorý sa zaujíma o anjelské investovanie, si musí uvedomiť, že ide o vysoko rizikovú záležitosť, ktorá sa z pohľadu miery rizika nedá porovnávať ani s rizikom spojeným s investovaním do akcií. Dôvod je ten, že kým pri akciách v drvivej väčšine prípadov investujete do globálnych už zarábajúcich spoločností, v prípade anjelského investovania väčšinou investujete do začínajúcich spoločností, ktoré nezarábajú a majú nanajvýš pár zákazníkov. Ako investor musíte počítať s tým, že osudom väčšiny anjelských investícií je čistá strata a do zisku sa investor dostáva len vďaka zopár vskutku vydareným investíciám. Aby sme podložili toto tvrdenie, uvedieme aj niekoľko faktov:
 • Závery výskumnej štúdie Startup Genome Report z roku 2011 uvádzajú, že z celkovo 3200 skúmaných internetových a mobilných startupov v USA sa až 92% nedožilo ani 3. roku svojej existencie. Išlo o celú množinu startupov bez ohľadu na to či mali investora alebo nie.
 • Pokiaľ ide o skupinu zainvestovaných startupov, u ktorej je predpoklad, že ju tvoria kvalitnejšie startupy, miera zlyhania sa pohybuje okolo 60%. Toto percento udáva globálna investičná spoločnosť Cambridge Associates na základe skúmania vzorky 27 259 startupov zainvestovaných v rokoch 1990 až 2010. 
Aby investor čo najviac eliminoval riziko a zvýšil šancu na úspech, mal by mať stratégiu, ktorá obvykle zahŕňa tieto body:
 1. Startupy je potrebné dôsledne vyberať, pretože výber definuje budúci úspech viac ako čokoľvek iné. Na základe výskumov sa odporúča investovať len do oblasti, v ktorej sa vyznáte a viete odhadnúť, čo má aký potenciál. Pokiaľ chcete investovať aj do inej oblasti, mal by mať takúto expertízu napríklad váš spoluinvestor.
 2. Nepodceňujte due diligence hoci ide len o začínajúce spoločnosti. Skôr než investujete, dôkladne preverte firmu z právneho, technického, účtovného aj daňového hľadiska. Pozisťujte si referencie o zakladateľoch, preverte ich vzájomné akcionárske vzťahy, vzťahy s prípadnými inými investormi, zaujímajte sa o to, komu patrí duševné vlastníctvo a podobne.
 3. Vstupujte do firiem len za správnu cenu, pretože na konci dňa platí, že matematicky mieru vášho výnosu okrem výšky predajnej ceny definuje už len cena nákupná a doba držby obchodného podielu.
 4. Už v čase investície by ste mali mať orientačnú predstavu o exite. Mali by ste mať jasno v tom, prečo a pre akých potenciálnych kupujúcich by váš startup mohol byť zaujímavý.
 5. Je výhodou, ak investujete do oblastí vášho záujmu a ak máte predstavu o svojej pridanej hodnote, pretože niekoľko nasledujúcich rokov strávite tým, že sa budete svojej investícii (startupu) snažiť pomôcť.
 6. Základné investičné pravidlo hovorí o tom nestaviť všetko na 1 kartu. Diverzifikovať sa odporúča nielen vo vzťahu k rozloženiu rizika medzi rôzne triedy aktív (bankové úložky, dlhopisy, reality, komodity, akcie atď) ale aj v rámci samotných angel investícií. Ak chcete zvýšiť svoje šance na úspešnú investíciu, je viac ako pravdepodobné, že budete potrebovať viac ako 1 pokus (viac ako 1 investíciu).
 7. V súlade s predchádzajúcim bodom sa odporúča vyčleniť si na angel investovanie primeraný objem kapitálu z vášho celkového čistého majetku. Môže to byť napríklad 5 alebo 10%.

2. Vyššiemu riziku zodpovedajú aj vyššie požiadavky na výnos investície

Priemerný výnos z angel investícií podľa výskumu R. Wiltbanka dosiahol v USA v období od roku 1990 do 2007 2,6 násobok pri priemernej držbe 4 roky, čo predstavuje vnútornú mieru výnosnosti (IRR) 31,39%. Tieto dáta do výskumu poskytlo celkom 539 amerických angelov, ktorí v spomínanom období realizovali 1137 exitov svojich investícií.

Môžeme povedať, že ročný výnos pohybujúci sa v intervale 20% až 30% je zároveň pomerne často opakujúcim sa investičným cieľom, ktoré kladú investori na svoje portfóliá. Dosiahnuť priemerné 20% ročné zhodnotenie investície pritom vôbec nie je jednoduché a táto požiadavka vytvára na startupy značné rastové nároky. Na nasledovnej prípadovej štúdii si vysvetlíme dôvody.

Prípadová štúdia:

Predstavte si, že zakladáte fond, ktorý bude investovať do startupov v rannom štádiu podnikania. Vaše kľúčové predpoklady týkajúce sa výkonnosti fondu budú nasledovné:

 • Vzhľadom na rizikovosť investícií investori vo fonde očakávajú priemerné zhodnotenie od 22% do 26%,
 • Predpokladáte, že priemerná doba držby startupu bude od 5 do 7 rokov,
 • Predpokladáte, že miera zlyhania startupov v rannej fáze sa pohybuje od 60% do 80%,
 • Pri úspešných startupoch predpokladáte ďalšie 1 až 3 investičné kolá, kde investori odkúpia priemerne 20% majetkový podiel.

Úloha: Vypočítajte, aký je minimálny požadovaný násobok zhodnotenia investície pre startupy, do ktorých by mal váš fond investovať.

Riešenie:
Pri priemernom požadovanom výnose 24% (22% až 26%) a priemernej dobe do exitu 6 rokov (5 – 7 rokov), musí investičný fond dosiahnuť (1+24%) ^ 6 = 3,6352 x zhodnotenie základného kapitálu.

Ak predpokladáme, že v tejto rannej fáze podnikania priemerne 7 z 10 startupov neprežije (náš predpoklad bol od 60% do 80%), fond bude musieť od každého startupu vyžadovať 3,6352 / (1 – 70%) = 12,11 x potenciál zhodnotenia svojej investície.

Nezabúdajme ale, že úspešné startupy realizujú viac investičných kôl, v našom prípade uvažujeme, že pôjde v priemere o 2 následné investičné kolá (1 až 3) a že investori odkúpia v priemere 20% podiel, t.j. kumulatívne zriedia náš podiel o 1 – (1 – 20%) ^ 2 = 36%.

Záver: S očakávaným 12,11 násobkom zhodnotenia investície a očakávaným 36% zriedením podielu, by mal fond od zainvestovaných startupov vyžadovať potenciál zhodnotenia investície na úrovni 12,11 / (1 – 36%) = 18,93 násobku pôvodnej investície.
 

3. Buďte pripravení zašpiniť sa, úloha angel investora v startupoch nebýva pasívna

V prípade angel investovania sa o investícii hovorí ako o “smart money”. Smart preto, že investor sa okrem finančného vkladu v spoločnostiach angažuje minimálne v polohe mentora. Je to konieckoncov v jeho vlastnom záujme, aby spoločnosť rástla čo najrýchlejšie. Oblasti, v ktorých startupy najčastejšie potrebujú pomoc od investorov sú tieto:

 • Doplnenie odvetvovej expertízy - ako sme už spomínali, je cenné, ak investor investuje do oblasti, v ktorej sa vyzná. Jednak vie lepšie odhadnúť investičný a rastový potenciál projektu a jednak je neskôr užitočným zdrojom informácií pre samotných zakladateľov.
 • Prístup ku kontaktom na budúcich zamestnancov, investorov či zákazníkov je ďalšou vítanou pomocou v podnikaní začínajúcej firmy.
 • Pomoc s aranžovaním ďalších investičných kôl je taktiež oblasťou, v ktorej sa skúsený investor môže realizovať a kompenzovať tak menšiu skúsenosť zakladateľov.

Mnohí investori uvádzajú, že sú pre začínajúcich podnikateľov dôležitou morálnou oporou pri prekonávaní každodenných podnikateľských problémov.

4. Kontrola investora nad spoločnosťou je limitovaná

Ako investor sa v prípade angel investovania musíte zmieriť s tým, že vaša kontrola nad spoločnosťou bude limitovaná. Investičným štandardom býva, že angel investori nadobúdajú v spoločnostiach minoritný podiel rádovo 20 až 25% a hoci sa medzi investormi a startupmi zmluvne dohadujú rôzne kontrolné mechanizmy, stále platí, že investor má nad dianím v spoločnosti len obmedzenú kontrolu. Ak investor nadobudne vyšší majetkový podiel, často sa stáva, že tým nielenže uberie na motivácii pôvodných zakladateľov, ale aj odradí budúcich investorov od vstupu do takejto spoločnosti.

5. Rýchly zisk z angel investovania je výnimkou

Ak sa rozhodnete zainvestovať do začínajúceho podnikania/startupu, počítajte s tým, že ide o beh na dlhú trať. Iste, sú prípady investícií, ktoré investori úspešne uzatvorili po 3 či 4 rokoch, ide ale skôr o výnimku potvrdzujúcu pravidlo všeobecne nízkej likvidity angel investícií. Pokiaľ ide o exit (divestíciu) angel investor má v zásade tieto možnosti:

 • odpredať svoj podiel ostatným akcionárom/spoločníkom,
 • odpredať celú spoločnosť (vrátane podielov zakladateľov) tretej strane,
 • exitovať investíciu refinancovaním podnikania (vyplatením investora prostriedkami nového investora, napr. mezanínového investora),
 • odpredať svoj podiel prostredníctvom verejnej ponuky akcií (IPO) - čo je v slovenských podmienkach len veľmi zriedkavý jav,
 • odpísať investíciu v prípade neúspešného podnikania.

Nízka likvidita angel investícií je veľkou nevýhodou napríklad v porovnaní s investovaním do akcií prostredníctvom burzy. Ak hľadáte možnosť rýchleho zárobku, hľadajte ho skôr na akciových trhoch.

Ak však máte dobrodružnejšiu povahu, máte radi adrenalín a chcete sa spolupodieľať na budovaní nového úspešného podnikania, angel investovanie môže byť pre vás tou správnou voľbou. Ak máte záujem dozvedieť sa viac o našom klube, napíšte nám prostredníctvom kontaktného formulára a radi sa s vami spojíme.